Telefon: +386 5 7318 800
 

Prednostne naloge

Screen Shot 2015-09-11 at 1.01.06 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SKRB ZA ZDRAVJE UČENCEV IN VKLJUČEVANJE PREVENTIVNIH VSEBIN TER OBLIK DELA V REDNO DEJAVNOST ŠOLE:

– izvajanje dejavnosti  za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri učencih in zmanjševanj neenakosti v zdravju,

– izvajanje dejavnosti kot preventive za preprečevanje različnih oblik zasvojenosti

2. UDEJANJANJE VZGOJNEGA NAČRTA:

– vzgoja za nenasilje (izvajanje šolske in medvrstniške mediacije),
– razvijanje strpnosti, sprejemanja drugačnosti (razredne ure, kontekst pouka, dnevi dejavnosti),
– razvijanje kulture odnosov in pozitivne komunikacije (razredne ure, kontekst pouka, dnevi dejavnosti),
– pogovorne ure v šolski svetovalni službi za učence in starše v smislu preventive,
– operacionalizacija vzgojnega načrta na nivoju oddelka,
– dosledno beleženje kršitev pravil in ustrezno ukrepanje,
– akcijski načrt udejanjanja razvojnih ciljev

3. POGLABLJANJE DELA NA NOTRANJI PRENOVI POUKA  S POUDARKOM NA AVTONOMNOSTI UČITELJEV

– udejanjanje ustvarjalnosti in avtonomije učiteljev pri načrtovanju in izvajanju ped. procesa,
– uporaba IKT podpore,
– izvajanje medpredmetnega povezovanja (po horizontali in vertikali),
– skrb za ohranjanje pravilne rabe slov. jezika procesa,

4. POVEČATI INTERES IN MOTIVACIJO ZA BRANJE IN PISANJE

– povečati motivacijo in interes za branje (predvsem v 3. triletju,  npr.  »bralni popoldan v knjižnici»)
– vključevanje aktivnosti za povečanje interesa za pisanje (v glasila, literarne natečaje, spletno stran…)
– spodbujanje branja z razumevanjem (delo z viri, navodili, pisanje navodil)
– uvajanje bralnih učnih strategij pri vseh predmetih,
– vodenje učnega pogovora z »odprtimi vprašanji«, utemeljevanji

5. PERSONALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA POUKA

– izvajanje pouka z upoštevanjem različnosti učencev (različne metode, oblike dela v vseh etapah uč. procesa, vključno z domačimi nalogami, ocenjevanjem znanja),
– kvantitativna, kvalitativna, metodična in interesna diferenciacija
– prilagajanje dela z učenci glede na njihove zmožnosti, individualne učne razlike in njihov individualni napredek
– spodbujanje učencev k vključevanju učencev v ID, ISP, tekmovanja, natečaje, javne nastope
– individualizirana učna pomoč

6. POSTOPNO UVAJANJE ANGLEŠČINE V NIŽJE RAZREDE

– nadaljevanje izvajanja angleščine v 2. in 3. razredu, uvajanje angleščine v 1. razred kot NIP,
– timsko delo z učiteljicami rednega pouka in OPB  v 1., 2. in 3. razredu,
– timsko delo – izmenjava ped. prakse med učiteljicami angleščine od 1. do 9. razreda

7. IZOBRAŽEVANJE PED. DELAVCEV

– poudarjeno samoizobraževanje,
– vključevanje v spopolnjevanje na šoli v okviru UZ in strokovnih aktivov,
– vključevanje v primerne oblike spopolnjevanja, ki je organizirano v našem okolju,
– kolegialne hospitacije in izmenjava primerov dobre prakse